Waarom lid zijn/worden van de Vereniging Biologische Varkenshouders?

 

Successen en lobby door het bestuur VBV en Biohuis:
Wij beschermen de waarde van de biologische varkenshouderij. De VBV zorgt dat de belangen van de biologische varkenshouderij goed worden verankerd in landelijk en provinciaal beleid.


Successen die in het recente verleden geboekt zijn:
- Gezamenlijk opstellen van de Nederlandse interpretaties voor biologisch in de EU regelgeving.

- Het opvoeren van het meer verplicht toepassen van biologische mest door akkerbouwers.

- Jaarlijks budget beschikbaar voor biologisch onderzoek.

- Biologische varkenshouderij is als eerste gestart met verdoofd castreren.

- Het stoppen met het gebruik van 3e en 4e generatie antibiotica.

- Uitzonderingspositie bedongen voor fosfaat derogatie.

- Definitie regionaal voer vastgelegd met daarbij als uitgangspunt dat dit geografisch gezien heel Europa is en alle reststromen ook als regionaal bestempelen

- Geen verplichte mestverwerking voor de biologische sector is een succes voortkomend uit de vele lobbygesprekken; een resultaat dat ook veel kosten bespaart.
- Binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wilde de overheid de biologische sector voor alle eco-activiteiten op zilver zetten. Via lobbywerk samen met Biohuis is dit op goud (hoogst haalbaar en best betaald) gebleven.
- De VBV is natuurlijk altijd ook bezig om te zorgen dat ook biologisch de juiste plek in (nieuwe) beleid krijgt bijv. VBV was goed vertegenwoordigd aan de sectortafel bij het landbouwakkoord en nu is er nog volop contact over het Convenant Dierwaardige Veehouderij.
- Als er stimuleringsregelingen komen, lobbyt de VBV dat die ook voor de biologische varkenshouderij aan te vragen zijn.

 

Verbinding en kennisuitwisseling binnen de VBV:
- Veel leden stellen het informeel elkaar ontmoeten op prijs tijdens de voorjaardags- en biologische varkenshouderijdag telkens in november gehouden
- Als er behoefte aan is organiseert de VBV studiegroepen. Een vleesvarkenshouders studiegroep is al actief. Er wordt binnenkort een studiegroep voor jonge boeren gestart.
- Ieder jaar is er een dierenartsenoverleg voor dierenartsen die biologische bedrijven begeleiden. Dit wordt georganiseerd door de VBV. en heeft ten doel om kennis onderling te delen.
- De VBV ondersteunt bij het organiseren van open dagen. Er staat ook een financiële ondersteuning tegenover voor het organiseren van die dag. Dit in ruil voor een verslagje met foto’s dat we kunnen delen.


Contact met de ketenpartners (leveranciers/banken/slachterijen etc.)
De VBV organiseert 1 keer per jaar een overleg met ketenpartijen: zo weten we van elkaar wat er speelt en blijven de lijnen kort.

De VBV is actief in de Ketenwerkgroep van Bionext: daar bespreken wat er nodig is aan onderzoek en onderwijs.


Je blijft op de hoogte:
Actuele zaken worden gedeeld in digitale nieuwsbrieven die wel 10 keer per jaar verstuurd worden. Dringende zaken via de groepsapp.

Als meer nodig is wordt dat georganiseerd. Een voorbeeld zijn de avonden over ammoniak.
Geïnteresseerd in het lidmaatschap van de VBV?
Vraag het aanmeldpakket aan bij secretaris Hans Donkers tel.nr. 06 - 23 01 46 66 of via zijn mailadres: info@kikis.nl

 

Belangrijke informatiepunten over biologische varkenshouderij;
Belangenorganisatie agrariërs : www.biohuis.org
Belangenorganisatie algemeen : www.bionext.nl
Certificerende organisatie : www.skal.nl